AKIAKI DRESS REPRESENT IN METRO

Today, akiaki represents in Metro!

Frontpage:

Inlay:

And the piece, Lollipop:

SO, WELCOME TO AKIAKI!

New homepage.

New season.

New shop: http://www.etsy.com/shop/akiakisweden

Yippiekaihaj!